Budżet kontraktu budowlanego

11 stycznia 2018
budżetowanie
kontrakt budowlany
kontrola

Warszawa, 29 stycznia 2018 r.
godz. 9.30 do 15.30
Szkolenie funkcjonuje na rynku już od 18 lat!

CEL I ZAKRES

Podstawowym celem zajęć jest przedstawienie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Zajęcia poświęcone są problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym.
W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące:
* kosztów kontraktów, w tym w szczególności wpływu rozliczeń kosztów pośrednich na jego wynik,
* tworzenia budżetu kontraktu i jego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
* systemu kontroli kosztów kontraktu, w tym jego ewidencji przychodów i kosztów.
Ponadto zostaną przedstawione problemy organizacyjne, które mają wpływ na sprawny proces tworzenia budżetu kontraktu.

czytaj dalej ›

Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku – kluczowe aspekty

księgi rachunkowe
zamknięcie roku

Warszawa, 5 lutego 2018 r.
godz. 9.00 do 16.00

CEL I ZAKRES

Szkolenie porusza kluczowe aspekty związane z prawidłowym i sprawnym zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2017 rok. Kładziemy w nim nacisk na praktyczne, a nie teoretyczne ujęcie omawianych zagadnień, w tym w szczególności wykazywanie i korygowanie błędów.

czytaj dalej ›

Warsztat zarządzania projektem budowlanym

zarządzanie projektem budowlanym

Warszawa, 16 luty 2018 r.
godz. 9.30 do 16.45

CEL I ZAKRES

Kurs rozpoczyna się od rozgrzewki i wykładu wprowadzającego, a następnie realizowany jest metodą warsztatową opartą o studia przypadków, testy, quizy i dyskusje poprzedzane krótkim wprowadzeniem wykładowym. 2-3 osobowe grupy opracowują rozwiązania dla wybranego studium przypadku. Rozwiązania są porównywane i dyskutowane, a następnie podsumowywane (uogólniane).
Podczas zajęć kładziemy nacisk na naukę umiejętności i zasad organizacji pracy, identyfikacji właściwych prac, efektywnego planowania i koordynowania pracy, przeprowadzania odbiorów oraz obsługi niepewności (ryzyka i zmian).

czytaj dalej ›

SQL dla pracujących w Excelu – poziom II

MS Excel
SQL

Procesy bazodanowe controllingu

Warszawa, 19-20 marca 2018 r.
19 marca 2018 r.  – godz. 10.00 do 17.00
20 marca 2018 r. – godz. 9.00 do 15.30

CELE

Celem szkolenia jest przeniesienie wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia „SQL dla pracujących w Excelu – poziom I” w wymiar praktyczny, tj. oprogramowanie pełnego procesu zasilenia hurtowni danych dla potrzeb analitycznych, zawierającego co najmniej następujące elementy:
(Pod) Proces ETL (Extract, Transform, Load)
Zasilenie hurtowni danych danymi z różnych źródeł danych, w tym, w szczególności, z rozproszonych plików MS Excel, MS Access oraz baz serwerowych na przykładzie MS SQL Server lub MySQL
(Pod) Proces DTS (Data Transforming System)
Czyszczenie danych, grupowanie danych, optymalizacja przechowywania, efektywność odczytu, słownikowanie,
w tym słownikowanie danymi, tworzonymi ad-hoc, konsolidacja, odpiwotowywanie (unpivot) – tworzenie jednej miary z danych w wielu plikach w strukturze tabelarycznej, np. pozycje budżetowe w tabeli w pionie, miesiące w poziomie – jedna miara i jej pełne poatrybutowanie ma na celu efektywną pracę w excelowej tabeli przestawnej.
Celem głównym jest zatem stworzenie efektywnej platformy danych analitycznych.

czytaj dalej ›

SQL dla pracujących w Excelu – poziom I

MS Excel
SQL

Warszawa, 19-20 kwietnia 2018 r.
19 kwietnia 2018 r.  – godz. 10.00 do 17.00
20 kwietnia 2018 r. – godz. 9.00 do 15.30

CEL I ZAKRES

Głównym celem szkolenia jest wykazanie, że „bazy danych”, SQL, analiza danych rozproszonych, hurtownia danych są… (!)… blisko – na wyciągnięcie ręki – bardzo niewielkim kosztem i że tym kosztem są wyłącznie umiejętności użytkownika. Na szkoleniu zrealizujemy wszystkie elementy procesu stworzenia własnej bazy danych dla celów analitycznych (hurtowni danych). Nie jest wstępnie wymagana jakakolwiek wiedza o bazach danych.

czytaj dalej ›

Controlling zaplecza budowy

17 listopada 2017
controlling
przedsiębiorstwa budowlano-montażowe

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie istoty kosztów działalności zaplecza technicznego budowy, tworzenia jego budżetów, planowaniem wyniku finansowego oraz budowy systemu controllingu w przedsiębiorstwie i jego wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi.
Szkolenie jest poświęcone problematyce budowy systemu controllingu w obszarze zaplecza wspomagającego realizację kontraktu budowlanego. Dotyczy w szczególności:
* baz sprzętowo-transportowych,
* węzłów betoniarskich,
* warsztatów,
* zakładu konstrukcji stalowych.

czytaj dalej ›

Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa

22 października 2017
Budżet 2018

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy zasady przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie.

czytaj dalej ›

Warsztat pracy z celem

3 października 2017
cel
planowanie
realizacja
wyznaczanie

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat pracy z celem – wyznaczania, planowania i realizacji oraz przeciwdziałania powstawaniu stresu na każdym etapie pracy z celem. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają odpowiedzi na następujące pytania:
* Jak formułować cele?
* Jakie cechy powinien mieć dobrze postawiony cel?
* Jak je planować?
* Jak skutecznie je realizować?
* Jak świadomie pracować z celem?
* Jakich błędów nie należy popełniać podczas pracy z celem?
* Jak przeciwdziałać powstawaniu stresu podczas realizacji celów?
* Jak zadbać o równowagę między życiem osobistym a zawodowym?

czytaj dalej ›

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Jak osiągnąć efektywność i równowagę?

wypalenie zawodowe

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają odpowiedzi na następujące pytania:
* Czym jest i jak się przejawia harmonia i równowaga w życiu?
* Jakie czynniki powodują jej zaburzenie?
* Czym jest wypalenie zawodowe i jak się manifestuje na płaszczyźnie zawodowej i prywatnej?
* Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu u siebie i podwładnych?
* Czym jest efektywność i jak o nią dbać na co dzień?

czytaj dalej ›

Liderzy doskonalenia Kaizen: Program TWI (Training Within Industry)

Kaizen
Training Within Industry

Szkolenie dedykowane (in company)

CEL I ZAKRES

Celem programu TWI jest szybki rozwój pracowników, aby w efekcie uzyskać wzrost produktywności i jakości. Myślą przewodnią Kaizen jest ciągłe ulepszanie życia we wszelkich jego aspektach. To przede wszystkim nieustanna poprawa wydajności, maksymalna eliminacja marnotrawstwa oraz skuteczne rozwiązywanie wszelkich problemów. To nie tylko sposób myślenia i zarządzania, ale także odpowiednia metoda komunikowania się. Jak bowiem wprowadzać usprawnienia, jeśli nie ma możliwości dobrego porozumienia?
TWI (Training Within Industry) to program rozwoju umiejętności przełożonych w zakresie motywowania pracowników, budowania dobrych relacji oraz doskonalenia metod pracy.

czytaj dalej ›

Wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwie

budżetowanie
controlling
system informatyczny

Szkolenie dedykowane (in company)

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenie poświęcone jest wdrożeniu oraz funkcjonowaniu systemu budżetowania i controllingu
w przedsiębiorstwach. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące:
• audytu systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia budżetowania i controllingu,
• tworzenia koncepcji systemu budżetowania i controllingu dla przedsiębiorstwa,
• wyboru i wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego funkcjonowanie systemu controllingu
w przedsiębiorstwie,
• harmonogramu wdrożenia budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie.

czytaj dalej ›

Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych

kalkulacja kosztów
kontrola
rachunek kosztów

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie
finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Również przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
bez względu na formę organizacyjno-prawną.

czytaj dalej ›

Controlling produkcji – zaawansowane techniki

controlling produkcji

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Cykl dwóch seminariów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Na zajęciach będą omawiane wybrane zagadnienia wyłącznie z zakresu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza części obejmuje obszar rachunku kosztów, a druga budżetowania.

czytaj dalej ›

Kalkulacja i rozliczanie kosztów

ceny
ewidencja
kalkulacja
kontrola
koszty

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie kalkulacji i rozliczania kosztów w przedsiębiorstwie.
Na szkoleniu będą omówione zagadnienia dotyczące:
* metod i rodzajów kalkulacji kosztów,
* kalkulacji kosztów wyrobów i usług z uwzględnieniem wykorzystywanych zasobów,
* kalkulacji kosztów zasobów przedsiębiorstwa,
* rozliczania kosztów,
* ujmowania kosztów działalności przedsiębiorstwa,
* dokumentacji dotyczącej zasad kalkulacji kosztów.

czytaj dalej ›

Rachunek kosztów przedsiębiorstw komunalnych

przedsiębiorstwa komunalne
rachunek kosztów

Szkolenie in company (dedykowane)

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności są usługi komunalne i mieszkaniowe, bez względu na formę organizacyjno-prawną. W ramach szkolenia zostaną omówione koszty poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w tym:
* utrzymania dróg,
* utrzymania zieleni miejskiej,
* odbioru odpadów komunalnych,
* utrzymania składowisk odpadów komunalnych,
* przesyłu energii cieplnej,
* gospodarki mieszkaniowej,
* utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa.
Będą również omówione problemy organizacji zakładowego planu kont w obszarze przychodów i kosztów działalności przedsiębiorstwa komunalnego z uwzględnieniem zasad rozliczeń kosztów pośrednich jego działalności.

czytaj dalej ›

Ewidencja kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem

ewidencja kosztów
ośrodki odpowiedzialności
zakładowy plan kont

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.
Szkolenie poświęcone jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące:
* systematyki kosztów działalności przedsiębiorstwa,
* wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności za koszty oraz miejsc powstawania kosztów w przedsiębiorstwie,
* tworzenia zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwa,
* podstaw rozliczania i kalkulacji kosztów na potrzeby ewidencyjne.

czytaj dalej ›

Jak budować zaangażowanie pracowników

zaangażowanie pracowników

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Szkolenie pozwoli uzyskać wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie budowy zaangażowania pracowników z pomocą Programu Kształtowania Zaangażowania.
Dzięki szkoleniu uczestnicy:
* zdiagnozują poziom dojrzałości w zarządzaniu zaangażowaniem w firmie,
* poznają techniki umożliwiające wybór najlepszych projektów zmian budujących zaangażowanie,
* nabędą wiedzę niezbędną by efektywnie wdrażać odpowiednie działania,
* zrozumieją dlaczego komunikacja wewnętrzna jest kluczowa przy budowaniu zaangażowania pracowników,
* dowiedzą się jak zapewnić Programowi Kształtowania Zaangażowania sukces.

czytaj dalej ›

Balanced Scorecard… Wprowadź zmiany, od których zależy zwycięstwo

Balanced Scorecard (BSC)

Szkolenie in company (dedykowane)

ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenie pozwoli odpowiedzieć na szereg kluczowych pytań dotyczących Balanced Scorecard (BSC), w tym m.in.:
* Jakie są korzyści z wprowadzenia (BSC)?
* Jak opracować pierwszą mapę strategii?
* Jak opracować pierwszą kartę wyników?
* Jak zdefiniować zmiany, od których zależy sukces?
* Jak dostosować proces wdrażania BSC do sytuacji firmy?
* Jak opracować wzorcowy harmonogram wdrożenia BSC?
* Jak wprowadzać BSC w dużych organizacjach?
* Jak zapewnić zaangażowanie kadry kierowniczej w realizację celów?
* Jak monitorować efektywność BSC?

czytaj dalej ›