Szkolenie in company (dedykowane)

OPIS SZKOLENIA

Walka z oszustami wyłudzającymi podatek VAT kosztem uczciwych podatników stała się motywem przewodnim licznych zmian w przepisach, nie tylko podatkowych, ale i karnych oraz innych, dotyczących przedsiębiorców, a także samej administracji skarbowej. Chociaż Ministerstwo Finansów deklaruje, że karani z całą surowością będą tylko ci, którzy z premedytacją biorą udział w tego rodzaju procederze, to jednak praktyka pokazuje, że często ofiarami działań fiskusa stają się uczciwi podatnicy, którzy nie mieli świadomości, że zostali „wciągnięci” w system wyłudzania VAT stworzony przez oszustów. Ryzyko to rośnie zwłaszcza teraz, gdy wejdzie w życie szereg niekorzystnych dla podatników regulacji, znacząco osłabiających ich pozycję w trakcie kontroli oraz w dalszym sporze z fiskusem, a także przewidujących liczne nowe sankcje oraz wdrażających bądź planowanych do wdrożenia w niedalekiej przyszłości kolejnych instrumentów tzw. e-kontroli.

CEL SZKOLENIA I ZAKRES SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników kompleksowej, a zarazem praktycznej wiedzy, jak zminimalizować – przy pomocy dostępnych narzędzi i z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności – ryzyko „przypisania” przez urzędników skarbowych udziału w przestępczym procederze wyłudzania VAT.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki, oparte na przykładach, ilustrowane dotychczasową praktyką działań fiskusa, orzecznictwem sądów polskich oraz Trybunału Europejskiego, oraz doświadczeniami i praktyką zawodową trenera. Dzięki temu będą mogli w swoich firmach bezpośrednio wdrożyć zaprezentowane na szkoleniu rozwiązania. Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia.

ODBIORCY

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za rozliczenia VAT w podmiotach gospodarczych, a zwłaszcza do: właścicieli firm, członków zarządów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych, kierowników i pracowników innych działów biorących udział w dokumentowaniu transakcji na potrzeby VAT (sprzedaży, logistyki itp.).

PROGRAM

I. Dobra wiara i należyta staranność w sporach z fiskusem o udział w oszustwach i karuzelach VAT – zmiany od 2017 r.

 1. Na czym polega oszustwo bądź tzw. karuzela VAT.
 2. „Dobra wiara” i „należyta staranność”– zakres pojęcia i zasady stosowania.
 3. „Dobra wiara” i „należyta staranność” w praktyce organów podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz TSUE – wpływ na odpowiedzialność podatnika.

II. Zmiany w Ordynacji podatkowej i ich „modyfikacje” w VAT– skutki dla przedsiębiorców.

 1. Tzw. klauzula dot. unikania opodatkowania i jej modyfikacja dla celów VAT – kiedy może mieć zastosowanie.
 2. Rola opinii zabezpieczających – czy warto o nie występować?
 3. Zmiany dotyczące wydawania interpretacji podatkowych – w tym w kontekście klauzuli dot. unikania opodatkowania.
 4. Zmiany dotyczące naliczania odsetek od zaległości podatkowych – w tym szczególne zasady dotyczące podatników VAT.

III. Wdrażane oraz planowane zmiany w zakresie VAT i innych ustaw jako instrumenty mające przeciwdziałać oszustwom w VAT- praktyczne skutki dla przedsiębiorcy i jego kontrahentów.

 1. Rozszerzenie stosowania mechanizmu „odwrotnego obciążenia” w VAT.
 2. Znaczne ograniczenie możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych w VAT.
 3. Zaostrzone zasady rejestracji i wykreślania z rejestru podatników VAT.
 4. Zwroty VAT – nowe zasady weryfikacji wniosków.
 5. Rozszerzenie stosowania elektronicznej formy składania deklaracji i informacji podatkowych.
 6. Nowy limit płatności gotówkowych – jak w praktyce stosować zmienione regulacje.
 7. Centralny Rejestr Podatników.
 8. Centralna Baza Faktur.
 9. Centralna Baza Rachunków Bankowych.
 10. „Podzielona” płatność za faktury VAT (tzw. split payment).
 11. Monitoring przewozu tzw. towarów wrażliwych.
 12. Raportowanie on-line sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej – tzw. e-paragony.

IV. Zmiany w formach i procedurach kontroli od 2017 r.

 1. Kontrola podatkowa według Ordynacji podatkowej po zmianach.
 2. Nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej – wpływ „reorganizacji” skarbówki na sytuację kontrolowanych podmiotów.
 3. Nowe uprawnienia organów kontroli po reformie – od 1 marca 2017 r. znaczne pogorszenie pozycji kontrolowanych podmiotów wobec fiskusa.
 4. Zasady pozyskiwania dowodów w działalności operacyjnej i ich procesowego wykorzystywania – znaczne rozszerzenie uprawnień dla służb, m.in. skarbowych.
 5. Rola JPK i pozostałych instrumentów e-kontroli w procedurach kontrolnych.
 6. Rola pozostałej dokumentacji (w tym – pochodzącej od kontrahentów bezpośrednich i dalszych) jako dowodu w postępowaniu kontrolnym.
 7. Ograniczenie praktycznej skuteczności środków zaskarżenia na etapie postępowania przed fiskusem – konsekwencje dla przedsiębiorcy.

V. Sankcje i kary od 2017 r. za niedopełnienie obowiązków oraz nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych.

 1. Przywrócenie sankcji w VAT – kiedy mają one zastosowanie?
 2. Zaostrzenie sankcji karnych skarbowych w stosunku do tzw. pustych faktur.
 3. Wprowadzenie wysokich kar więzienia w przypadku tzw. pustych faktur o wielkiej wartości – zmiany w prawie karnym.
 4. Tzw. rozszerzona konfiskata mienia – kogo może dotyczyć.
 5. Odpowiedzialność karna skarbowa związana z niedostarczeniem i błędami w JPK i pozostałej dokumentacji przedsiębiorcy.
 6. Odpowiedzialność karna skarbowa za niewłaściwą formę deklaracji i informacji podatkowych.
 7. Pozostałe zmiany w regulacjach dotyczących sankcji za nieprawidłowości.
 8. Solidarna odpowiedzialność pełnomocnika za rozliczenia VAT.
 9. Kiedy i jakiej odpowiedzialności podlega kierownictwo firmy.
 10. Nadużycia kontrahenta a odpowiedzialność przedsiębiorcy – czy w praktyce jeszcze jest stosowane tzw. domniemanie niewinności?

VI. Jak przeciwdziałać „wciągnięciu” w oszustwa i tzw. karuzele VAT – przykłady praktyczne.

 1. Jakie działania mogą pomóc zminimalizować ryzyko przypisania udziału w oszustwie bądź tzw. karuzeli VAT.
 2. Instrumenty weryfikacji kontrahentów – przykłady.
 3. Procedury wewnętrzne w firmie – przykłady.

VII. Odpowiedzi na pytania uczestników.

PROWADZĄCA

Anna Welsyng
Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi własną kancelarię w Warszawie, specjalizującą się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej przedsiębiorstw i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.

Szczegółowe informacje:
Stanisław Woźniak
Dyrektor Sprzedaży
http://controlling-zarzadzanie.pl/category/konsultanci-i-doradcy/
tel. (+48) 730 013 448
e-mail: stanislaw.wozniak@controlling-zarzadzanie.pl