Szkolenie in company (dedykowane)

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności są usługi komunalne i mieszkaniowe, bez względu na formę organizacyjno-prawną. W ramach szkolenia zostaną omówione koszty poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w tym:
* utrzymania dróg,
* utrzymania zieleni miejskiej,
* odbioru odpadów komunalnych,
* utrzymania składowisk odpadów komunalnych,
* przesyłu energii cieplnej,
* gospodarki mieszkaniowej,
* utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa.
Będą również omówione problemy organizacji zakładowego planu kont w obszarze przychodów i kosztów działalności przedsiębiorstwa komunalnego z uwzględnieniem zasad rozliczeń kosztów pośrednich jego działalności.

ODBIORCY SZKOLENIA

Szkolenie adresowane do:
* zarządów i dyrektorów,
* kierowników jednostek organizacyjnych,
* pracowników działów ekonomiczno-finansowych,
* pracowników działów księgowości,
* controllerów,
* pracowników urzędów gmin, którzy z racji swojej pracy sprawują kontrolę nad realizacją usług komunalnych w gminie,
* członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest świadczenie usług komunalnych, niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej.

CELE SZKOLENIA

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności są usługi komunalne oraz organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania.

METODA PRACY

Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.
Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę szkolenia oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwach komunalnych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia wynosi ok. 8 godzin lekcyjnych (w zależności od czasu rozwiązania ćwiczeń), na które składają się wykłady i ćwiczenie praktyczne dotyczące działalności przedsiębiorstwa.

PLAN SZKOLENIA

 1. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa
 • Cele i zadania rachunku kosztów.
 • Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w przedsiębiorstwie.
 • Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów – ćwiczenie 1.
 1. Koszty obszarów działalności przedsiębiorstwa komunalnego
 • Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa
 • Koszty utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej
 • Koszty utrzymania dróg (lato i zima)
 • Koszty wywozu odpadów
 • Koszty utrzymania składowiska odpadów komunalnych.
 • Koszty bazy sprzętowo-transportowej
 • Koszty utrzymania mieszkań komunalnych.
 • Koszty utrzymania cmentarzy
 • Koszty utrzymania infrastruktury cieplnej – przesył energii cieplnej
 • Koszty utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa.
 • Koszty innej działalności.
 1. Kalkulacja kosztów usług
 • Kalkulacja kosztów kontraktu utrzymania i pielęgnacji zieleni – ćwiczenie 2.
 • Kalkulacja kosztów wywózki odpadów – ćwiczenie 3.
 • Kalkulacja kosztów utrzymania dróg – ćwiczenie 4.
 1. Zarządzanie kontraktem
 • Budżet kontraktu
 • Kontrola realizacji kontraktu
 • Kontrola wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa
 1. Organizacja ewidencji przychodów i kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
 • Grupowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa.
 • Plan kont zespół 5 Koszty według układu funkcjonalno-kalkulacyjnego – jako źródło informacji o działalności przedsiębiorstwa.
 • Projekt zakładowego planu kont – zespół 5 i 7 na potrzeby zarządzania kosztami – ćwiczenie 5.
 1. Rozliczanie kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
 • Rozliczanie wewnętrzne kosztów.
 • Rozliczanie kosztów robocizny – ćwiczenie 6.
 • Klucze rozliczeniowe kosztów i wpływ na zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa.
 • Kalkulacja kosztów usług wewnętrznych – ćwiczenie 7.
 1. Sprawozdawczość wewnętrzna na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
 • Rachunek wyników działalności przedsiębiorstwa.
 • Budżet przedsiębiorstwa.
 • Raport z działalności przedsiębiorstwa.
 1. Wdrożenie systemu budżetowania w przedsiębiorstwie – na co należy zwrócić uwagę

PROWADZĄCY

dr inż. Roman Kotapski
Prezes Zarządu Biura Rachunkowości Zarządczej MARINA Sp. z o.o., konsultant w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów budżetowania, zarządzania kosztami oraz controllingu. Autor licznych publikacji w zakresie budżetowania, controllingu, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i rachunkowości.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Stanisław Woźniak

Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie
Dyrektor Sprzedaży
Szkolenia biznesowe: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/szkolenia-i-konferencje/
Usługi doradcze: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/konsultanci-i-doradcy/

tel. (+48) 730 013 448
e-mail: stanislaw.wozniak@controlling-zarzadzanie.pl

Opracowane zlecenia dla przedsiębiorstw komunalnych

 1. Opracowanie systemu budżetowania dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chodzieży
 2. Analiza zasad ewidencji i rozliczania kosztów dla Agencji komunalnej Sp. z o.o. w Brzeszczach
 3. Analiza systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia systemu budżetowania i controllingu dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chodzieży
 4. Opracowanie i wdrożenie systemu budżetowania dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach
 5. Opracowanie zakładowego planu kont w zakresie zespołu 5 Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie oraz zespołu 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach
 6. Wdrożenie systemu informatycznego do budżetowania i controllingu klasy business inteligence PROPHIX SQL w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu
 7. Opracowanie koncepcji systemu budżetowania dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach
 8. Analiza systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia systemu budżetowania dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach
 9. Opracowanie i wdrożenie systemu budżetowania dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Raciborzu
 10. Opracowanie zakładowego planu kont w zakresie zespołu 5 Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie oraz zespołu 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Raciborzu
 11. Analiza systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia systemu budżetowania dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu
 12. Opracowanie zasad kalkulacji kosztów usług wynajmu jednostek transportowych i sprzętowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.
 13. Opracowanie założeń i instrukcji sporządzania raportu o działalności spółki dla Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.
 14. Opracowanie zasad i instrukcji kalkulacji kosztów usług wewnętrznych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.
 15. Opracowanie i wdrożenie systemu budżetowania dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.
 16. Wdrożenie systemu informatycznego do budżetowania i controllingu PROPHIX dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie
 17. Opracowanie zakładowego planu kont w zakresie zespołu 5 Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie oraz zespołu 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem oraz rachunku wyników dla Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku
 18. Ocena zasadności kalkulacji kosztów jednostkowych wody i ścieków dla Urzędu Gminy w Lubinie