Warszawa, 17 lipca 2018 r.
godz. 9.00 do 15.00

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągó
i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest także przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
bez względu na formę organizacyjno-prawną.

W ramach szkolenia zostaną omówione koszty poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa,
w tym:
* produkcji wody (stacji uzdatniania wody),
* dystrybucji wody do różnych odbiorców,
* odprowadzania ścieków,
* oczyszczania ścieków,
* utrzymania jednostek pomocniczych – baza sprzętowo-transportowa, warsztaty itp.,
* utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa,
* kalkulacji kosztów usług wewnętrznych i ich rozliczenia,
* wdrożenia i funkcjonowania systemu budżetowania.

Omówione będą również problemy organizacji zakładowego planu kont w obszarze przychodów i kosztów działalności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zasad rozliczeń kosztów pośrednich jego działalności. Podsumowaniem szkolenia będzie organizacja sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.

ODBIORCY

Szkolenie adresowane jest do:
* zarządów i dyrektorów,
* głównych księgowych,
* pracowników działów ekonomiczno-finansowych,
* pracowników działów księgowości,
* controllerów,
* pracowników urzędów gmin, którzy z racji swojej pracy sprawują kontrolę nad realizacją
usług komunalnych w gminie,
* członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest świadczenie
usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorcom oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

METODA PRACY

Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych
z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności
i doświadczeń oraz rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę szkolenia oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu oraz zarządzania kosztami
w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji m.in. w ZUK w Pieńsku, PWiK w Bolesławcu, ZWiK
w Raciborzu, PGM w Polkowicach, MWiK w Chodzieży.

PROGRAM

Rachunek kosztów przedsiębiorstwa
* Cele i zadania rachunku kosztów
* Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w przedsiębiorstwie
* Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów

Koszty działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
* Koszty działalności przedsiębiorstwa
* Koszty produkcji i uzdatniania wody
* Koszty dystrybucji wody
* Koszty odprowadzania ścieków
* Koszty oczyszczania ścieków
* Koszty działalności pomocniczej, w tym: koszty bazy sprzętowo-transportowej, koszty działalności warsztatów, koszty utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa, koszty stałe i zmienne usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Organizacja ewidencji przychodów i kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
* Grupowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa
* Plan kont zespół 5 Koszty według układu funkcjonalno-kalkulacyjnego – jako źródło informacji o działalności przedsiębiorstwa.
* Projekt zakładowego planu kont – zespół 5 i 7 na potrzeby zarządzania kosztam

Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym
* Rozliczanie wewnętrzne kosztów
* Rozliczanie kosztów robocizny
* Klucze rozliczeniowe kosztów i wpływ na zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa
* Kalkulacja kosztów usług wewnętrznych i zasobów

Sprawozdawczość wewnętrzna na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
* Rachunek wyników dostarczania wody dla miejscowości
* Rachunek wyników odprowadzania ścieków dla miejscowości
* Rachunek wyników działalności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania
* Rachunek wyników zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków
* Rachunek wyników działalności przedsiębiorstwa
* Budżet przedsiębiorstwa
* Raport z działalności przedsiębiorstwa

Wdrożenie systemu budżetowania w przedsiębiorstwie – na co należy zwrócić uwagę

 

PROWADZĄCY

Roman Kotapski

Prezes Zarządu Biura Rachunkowości Zarządczej MARINA Sp. z o.o., konsultant w zakresie zarządzania kosztami
w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu m.in. w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji. Autor licznych artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. ,,Wodociągi-Kanalizacja”, ,,Controlling i Zarządzanie”, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, „Rachunkowość”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Biuletyn Rachunkowości i Finansów”, „ Rachunkowość Finansowa
i Audyt”. Członek Rady Programowej i stały współpracownik miesięcznika „Controlling i Zarządzanie”.
Jest autorem, współautorem wielu książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość
w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem
(Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005),. Rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2008), Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wydawnictwo MARINA 2014).

ZREALIZOWANE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

 1. Opracowanie systemu budżetowania dla
  Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chodzieży
 2. Analiza zasad ewidencji i rozliczania kosztów dla
  Agencji komunalnej Sp. z o.o. w Brzeszczach
 3. Analiza systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia systemu budżetowania i controllingu
  dla
  Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chodzieży
 4. Opracowanie i wdrożenie systemu budżetowania dla
  Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach
 5. Opracowanie zakładowego planu kont w zakresie zespołu 5 Koszty według typów działalności i ich rozliczenie oraz zespołu 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem dla
  Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach
 6. Wdrożenie systemu informatycznego do budżetowania i controllingu klasy business inteligence PROPHIX SQL w
  Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu
 7. Opracowanie koncepcji systemu budżetowania dla
  Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach
 8. Analiza systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia systemu budżetowania dla
  Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach
 9. Opracowanie i wdrożenie systemu budżetowania dla
  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Raciborzu
 10. Opracowanie zakładowego planu kont w zakresie zespołu 5 Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie oraz zespołu 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem dla
  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Raciborzu
 11. Analiza systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia systemu budżetowania dla
  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu
 12. Opracowanie zasad kalkulacji kosztów usług wynajmu jednostek transportowych i sprzętowych dla
  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.
 13. Opracowanie założeń i instrukcji sporządzania raportu o działalności spółki dla Zarządu
  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.
 14. Opracowanie zasad i instrukcji kalkulacji kosztów usług wewnętrznych dla
  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.
 15. Opracowanie i wdrożenie systemu budżetowania dla
  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.
 16. Wdrożenie systemu informatycznego do budżetowania i controllingu PROPHIX dla
  Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie
 17. Opracowanie zakładowego planu kont w zakresie zespołu 5 Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie oraz zespołu 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem oraz rachunku wyników dla
  Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku
 18. Ocena zasadności kalkulacji kosztów jednostkowych wody i ścieków dla
  Urzędu Gminy w Lubinie

 

CENA

Cena szkolenia za 1 osobę: 890 zł + 23% VAT
Cena obejmuje: zajęcia, materiały szkoleniowe w formie drukowanej, wydanie certyfikatu uczestnictwa, całodzienny serwis kawowy, lunch.
W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie.

MIEJSCE

Centrum Szkoleniowe Żoliborz
Warszawa, Pl. Inwalidów 10

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA

Stanisław Woźniak

Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie
Dyrektor Sprzedaży
Szkolenia biznesowe:
http://controlling-zarzadzanie.pl/category/szkolenia-i-konferencje/
Usługi doradcze:
http://controlling-zarzadzanie.pl/category/konsultanci-i-doradcy/
tel. (+48) 730 013 448
e-mail: stanislaw.wozniak@controlling-zarzadzanie.pl

 

[1] Rachunek wyników sporządzany na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem nie jest tożsamy z rachunkiem zysków i strat sporządzanym według ustawy o rachunkowości.