Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

ODBIORCY

Szkolenie jest przeznaczone dla:
* pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
* innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

PROGRAM

Szkolenie okresowe w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami jest zorganizowane na podstawie ramowego programu szkolenia okresowego zamieszczonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie Bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy:
a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
* obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
* ochrony pracy kobiet i młodocianych,
* profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
* szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
* organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń:
* czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczna  dla zdrowia w budownictwie,
* ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy:
* rodzaje stanowisk i ich ergonomia,
* planowanie i organizowanie procesu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe:
* analiza okoliczności i przyczyn wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy na placu budowy,
* profilaktyka – jak temu zapobiegać?

Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
* wstępne i okresowe szkolenia bhp – wprowadzenie nowego pracownika na budowę,
* metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń:
* omówienie zasad postępowania w przypadku zagrożeń,
* zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy:
* świadczenia z tytułu warunków pracy,
* składka na ubezpieczenia społeczne pracowników.

Ochrony przeciwpożarowa i ochrona środowiska naturalnego:
* zagrożenia pożarowe,
* środki gaśnicze,
* zasady ewakuacji.

Czas trwania szkolenia wynosi 16 godzin lekcyjnych w modułach 45 minutowych. Szkolenie kończy się egzaminem, który stanowi podstawę do zaliczenia okresowego szkolenia BHP i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie.

PROWADZĄCA

Anna Mendel

Doświadczony trener kompetencji i umiejętności biznesowych, certyfikowany asesor w metodzie AC/DC oraz specjalista ds. BHP. Posiada wieloletnie doświadczenia w pracy trenerskiej w zakresie przygotowywania, prowadzenia oraz ewaluacji szkoleń. Koordynuje pracę trenerów, skutecznie zarządzając zespołem rozproszonym. Wspiera kadrę menedżerską w zakresie rozwoju pracowników oraz rekomenduje rozwiązania w obszarze HR adekwatnie do bieżących i przyszłych potrzeb danego obszaru biznesowego. Pracuje z menedżerami nad ścieżkami ich rozwoju, wspólnie projektując plany rozwoju kompetencji kierowniczych. Jako specjalista ds. BHP prowadzi szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz pracowników zatrudnianych na stanowiskach robotniczych.

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA

Stanisław Woźniak
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie
Dyrektor Sprzedaży
Szkolenia biznesowe:
http://controlling-zarzadzanie.pl/category/szkolenia-i-konferencje/
Usługi doradcze:
http://controlling-zarzadzanie.pl/category/konsultanci-i-doradcy/
tel. (+48) 730 013 448
e-mail: stanislaw.wozniak@controlling-zarzadzanie.pl