Janusz Nesterak
Stowarzyszenie Krakowska Szkoła Controllingu
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Większość trudności związanych z systemem controllingu ujawnia się nie w trakcie opracowywania koncepcji i przygotowywania projektu, ale w czasie procesu wdrożenia tego systemu do przedsiębiorstwa. Dlatego należy bardzo dokładnie zbadać bariery, jakie mogą wystąpić w firmie,
w której realizowany jest projekt implementacji controllingu.

Wywiady z kadrą menedżerską wyższego szczebla, rozmowy z pracownikami szczebli operacyjnych, a przede wszystkim z controllerami, pozwoliły zbudować kluczowe wnioski dotyczące wdrożenia systemu controllingu
w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Praca doradcza, realizowana w trakcie prac projektowych
i wdrożeniowych, poszerzyła dodatkowo horyzont prezentowanych poniżej obserwacji. Prowadzone szkolenia pozwoliły z kolei na zdobycie bliskiego merytorycznego kontaktu z pracownikami różnych przedsiębiorstw. Pozwoliło to na pozyskanie rzetelnego zasobu informacji, który przerodził się w wiedzę pozwalającą zaprojektować system controllingu w przedsiębiorstwach, w taki sposób, aby był on sprawny i efektywny.

Spotykane w praktyce gospodarczej bariery można ująć w sześciu syntetycznych grupach: socjo-
i psychologicznej, wiedzy, organizacyjno-zarządczej, informacyjnej, finansowej oraz czasowej.
Osobną grupę barier stanowi aspekt informatyzacji controllingu.

Bariera socjo- i psychologiczna

Najtrudniejszą do pokonania przeszkodą jest bariera związana z czynnikiem ludzkim. Próba wprowadzenia zmian wymaganych przez controlling często kończy się niepowodzeniem, gdyż z jednej strony pracownicy nie akceptują zmian, z drugiej zarząd nadaje controllingowi zbyt niską rangę. Brak wspólnego frontu działań powoduje, że controlling pozostaje co najwyżej w sferze koncepcji.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 3/2016 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 3/2016.