Roman Kotapski
projektant i wdrożeniowiec systemów budżetowania i controllingu
Prezes Zarządu Marina Sp. z o.o.

Ocena rezultatów usługi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków wyma ga opracowania rachunków wyników, które uwzględniają wyniki samej usługi, ale też wyniki poszczególnych miejscowości i oczyszczalni ścieków. Dotyczy to zwłasz cza sytuacji, gdy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne eksploatuje kilka oczyszczalni ścieków, w których zastosowano zróżnicowane technologie oczyszcza nia ścieków. W tym przypadku również znaczenie ma wielkość oczyszczalni ście ków. W związku z tym będzie to zestaw rachunków wyników, które mają przedsta wiać rezultaty realizacji usługi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

PRZYCHODY Z TYTUŁU REALIZACJI USŁUGI ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Wpływ na rodzaje przychodów osiąganych z tytułu realizacji usługi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków niewątpliwie ma stosowana taryfa. Należy wyróżnić następujące rodzaje przychodów osiąganych z tytułu:
❙❙ odprowadzania ścieków,
❙❙ opłat abonamentowych,
❙❙ opłat za gotowość do świadczenia usług,
❙❙ dopłat gminy do gospodarstw domowych,
❙❙ opłat za przekroczenie norm zrzucanych ścieków,
❙❙ realizacji odpłatnych usług kanalizacyjnych.

Liczba tych pozycji będzie zależeć od przyjętej polityki ustalania taryf i uwa runkowań lokalnych.

KOSZTY SYSTEMU ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

W ramach kosztów realizacji usługi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków można wyróżnić koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnych, przepompowni ścieków, oczyszczalni ścieków oraz koszty utrzymania ruchu. W zależności od obszaru działalności i gęstości zaludnienia sieć kanalizacji sa nitarnej może być mniej lub bardziej rozbudowana. Można wyróżnić koszty sieci kanalizacji sanitarnych w poszczególnych miejscowościach oraz koszty sieci ka nalizacyjnych, które doprowadzają ścieki do oczyszczalni ścieków. Nie można ich kosztów eksploatacyjnych przypisać do poszczególnych miejscowości. Należy rów nież uwzględnić rodzaje sieci kanalizacyjnych. W niektórych miejscowościach są odrębne sieci kanalizacji deszczowej.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 5/2018 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 5/2018.