Marta Celej
CEO spółki doradczej Create Value Sp. z o.o.

O tym, czy nasi klienci są rentowni, decyduje nie tylko marża na sprzedaży. Aby dokonać poprawnej oceny faktycznej rentowności, powinniśmy wziąć pod uwagę wszystkie koszty, które wpływają na daną transakcję. W poprzednim artykule (nr 1/2020 magazynu „Controlling i Zarządzanie”) rozdzieliliśmy na klientów koszty procesów bezpośrednio związanych ze sprzedażą: transportu oraz magazynowania. W tym artykule skoncentrujemy się na rozliczeniu kosztów pośrednich. Zostanie przedstawionych kilka praktycznych podejść do kalkulacji procesów wspomagających transakcje oraz narzutów kosztów ogólnozakładowych. Na koniec sporządzimy wielomarżowy rachunek kosztów klienta i na przykładzie kilku klientów ocenimy efektywność podjętych względem nich działań.

Kontynuując rozważania z poprzedniego artykułu, przykład zastosowania wielomarżowego rachunku kosztów do kształtowania polityki cenowej względem odbiorców przedstawiamy na przykładzie spółki Ararat, dystrybutora podzespołów i części zamiennych dla asortymentu elektronicznego. Kalkulację rozpoczęliśmy od oszacowania kosztu pojedynczego zlecenia magazynowego związanego z przygotowaniem zamówienia (pobrania z regału magazynowego oraz pakowania). Porównaliśmy wyniki na trzech oddziałach i dokonaliśmy symulacji, jak kształtowałaby się rentowność klienta w zależności od częstości składania zamówień. W kolejnym kroku dokonano kalkulacji kosztów transportu do klienta w oparciu o dystans, jaki pokonuje kierowca dostarczający towar.

Pierwszym z zagadnień z zakresu kalkulacji kosztów pośrednich, jakim się zajmiemy, będą pozostałe koszty logistyki, czyli transportu i magazynowania. Pozostały nam do rozliczenia koszty dotyczące:
1) ruchów magazynowych niezwiązanych bezpośrednio z przygotowaniem towarów do wysyłki klientowi (dostawy, uzupełnienia miejsc zbiórki, przygotowanie przesunięć międzymagazynowych), w tym dotyczących magazynów centralnych,
2) dystrybucji towarów między magazynami.

W odniesieniu do kosztów magazynowania głównym centrum kosztów będą tu magazyny centralne, gdyż to one realizują zlecenia typu HUB oraz BRANCH (przesunięcia towarów do innych magazynów centralnych oraz do oddziałów). W oddziałach do tego poziomu kosztów będziemy zaliczać dostawy towarów przeznaczonych do zachowania na stanie magazynowym. Nośnikiem tych kosztów będzie – tak jakw przypadku kosztów bezpośrednich – ruch magazynowy. Zacznijmy od magazynów centralnych.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 3/2020 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 3/2020.