Michał Chalastra
konsultant i wdrożeniowiec reprezentujący firmę Nord Controlling z Gdyni, a także wykładowca controllingu na Uniwersytecie Gdańskim

Opracowanie to jest trzecią częścią cyklu (patrz poprzednie części: nr 3/2015, nr 4/2015) prezentującego narzędzia, które można wykorzystać do tworzenia rachunku cyklu życia produktu. Podczas tworzenia rachunku cyklu życia produktu istotne jest ustalenie kategorii kosztów, które zostaną w nim ujęte. Odmienne zasady analizy mogą być zastosowane w odniesieniu do kosztów ponoszonych w okresach przed- i poprodukcyjnych oraz produkcji właściwej.

W przypadku kosztów ponoszonych w okresach przedprodukcyjnych polecanym podejściem jest prezentowanie informacji o kosztach w układzie zadaniowym. Struktura taka wynika z charakteru prac wykonywanych w tych okresach, gdy zastosowanie ma metoda zarządzania projektami. Zaletą takiego podejścia jest kompleksowe ujęcie kosztów konkretnych zadań oraz ich poprawne uwzględnienie w konkretnym okresie.

Prezentacja informacji o kosztach

W odniesieniu do prezentacji informacji o kosztach dla okresów produkcji właściwej sugerowaną strukturą analizy danych jest klasyfikacja stosowana w kalkulacji. Przede wszystkim należy przeanalizować zasadność wykorzystania następujących kategorii kosztów: zmiennych, wytworzenia, całkowitych.

Identyfikacja kosztów zmiennych związanych z badanym produktem ma na celu wykorzystanie takich informacji w elastycznym budżetowaniu. W fazie planowania budżetu wyznaczenie kosztów zmiennych pozwala na ustalenie szacowanych wyników w relacji do rozmiarów sprzedaży. W fazie realizacji budżetu zazwyczaj należy spodziewać się odchyleń między danymi planowanymi a rzeczywistymi zarówno w zakresie przychodów,
jak i kosztów. Analiza odchyleń dla kosztów zmiennych powinna być tworzona z uwzględnieniem zmian, jakie dotyczą ilości wytworzonych produktów.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 1/2016 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 1/2016.