Kontakt

Controlling i Zarządzanie

Redaktor naczelny
Stanisław Woźniak
e-mail: stanislaw.wozniak@controlling-zarzadzanie.pl
tel. (+48) 511 003 137

Zespół konsultacji redakcyjnych
Michał Chalastra, Roman Kotapski, Stanisław Woźniak

Kontakt z Czytelnikami
e-mail: czytelnicy@controlling-zarzadzanie.pl

Zamówienia prenumeraty i reklamy
ul. Zimowa 14/1
53-018 Wrocław
tel. (71) 368 68 50
e-mail: biuro@e-marina.eu

Druk: MODUSS Sp. z o.o., Warszawa

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania, adiustacji lub niepublikowania nadesłanych tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, zamieszczonych reklam i materiałów promocyjnych. Artykuły są poddane recenzji merytorycznej.
Opinie wyrażone w nadesłanych tekstach są opiniami ich autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska
Redakcji i Wydawcy.