Krystyna Szydłowska, Radosław Bulejak
Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

Efektywność typowania podatników do kontroli w zakresie cen transferowych staje się priorytetem organów podatkowych nie tylko w Polsce. Organy podatkowe mają coraz więcej skutecznych narzędzi dostarczających szczegółowych informacji, w tym przede wszystkim finansowych, pozwalających na selekcję do badania konkretnych transakcji z podmiotami powiązanymi w kraju i za granicą. Stosownych informacji dostarcza organom m.in. JPK, a także narzędzia dedykowane raportowaniu transakcji z podmiotami powiązanymi, jak np. roczne sprawozdanie CIT-TP/PIT-TP, które były składane po raz pierwszy przez podatników po zamknięciu 2017 r.

Nowe wymogi sprawozdawcze w zakresie cen transferowych, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r., są jeszcze bardziej nakierowane na zbieranie danych ekonomicznych i biznesowych o transakcjach realizowanych z podmiotami z grupy (w miejsce dotychczasowych sprawozdań CIT-TP/PIT-TP zostaną wprowadzone interaktywne narzędzie,TP-R). Zwiększenie zainteresowania administracji podatkowej tematyką cen transferowych (nie tylko ilościowe, ale i jakościowe, w zakresie skuteczności doszacowania dochodu w trakcie kontroli) powoduje po stronie podatnika konieczność lepszego przygotowania do potencjalnej kontroli cen transferowych oraz poznania schematu postępowań kontrolnych.

Przed kontrolą cen transferowych

Przygotowanie przedkontrolne powinno objąć przede wszystkim kwestie związane z przygotowaniem dokumentacji, tj.:
1) dbanie, aby prawidłowo i na bieżąco identyfikować powiązania i transakcje podlegające obowiązkom w zakresie dokumentowania (np. w sytuacji zawierania umowy z nowym powiązanym kontrahentem),
2) zaplanowanie, z odpowiednim wyprzedzeniem i podziałem odpowiedzialności w ramach firmy, harmonogramu
niezbędnych prac związanych z przygotowaniem dokumentacji za kolejny rok podatkowy (dla nowych i „kontynuowanych transakcji”), w tym opracowanie analiz benchmarkingowych,
3) komunikację z grupą odnośnie zapewnienia dokumentacji grupowej (gdy jest ona wymaganym elementem dokumentacji u podatnika). Dokumentacja powinna być kompletna i przygotowana zgodnie z najlepszymi praktykami, gdyż podlega ona weryfikacji w trakcie kontroli, co ma znaczny wpływ na ustalenia pokontrolne. W praktyce jakość i rzetelność dokumentacji mogą przesądzić o rezultacie kontroli.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 2/2019 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 2/2019.