Leszek Borowiec
Członek Zarządu ds. Finansowych PKP Cargo SA

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy międzynarodowy standard rachunkowości odnoszący się do zagadnień leasingu (MSS F 16). Nowy standard znosi rozróżnienie między leasingiem operacyjnym i leasingiem finansowym. Teraz aktywa leasingowe (reprezentujące prawo do użytkowania danego aktywa w określonym czasie) oraz zobowiązania leasingowe (reprezentujące zobowiązanie do zapłaty czynszów) będą ujmowane dla wszystkich leasingów. Nowy standard wpłynie na prawie wszystkie powszechnie stosowane wskaźniki finansowe i miary efektywności, takie jak: wskaźniki zadłużenia, wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik rotacji aktywów, wskaźnik pokrycia odsetek, EBITDA , EBIT, zysk operacyjny, zysk netto, wskaźnik zysku na akcję (EPS ), wskaźniki stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału (ROCE, ROE) czy operacyjne przepływy pieniężne. Zmiany te mogą również wpłynąć na kowenanty zawarte w umowach kredytowych, ratingi kredytowe oraz koszty pożyczek, a także mogą znaleźć odzwierciedlenie w zmianach zachowania na rynku finansowym.

Aby ustalić wpływ nowego standardu na sprawozdania finansowe, w pierwszym kroku analizy należy odpowiedzieć na pytanie, czy umowy zawarte przez dany podmiot są umowami leasingu lub zawierają w sobie komponent leasingowy w świetle zmienionej definicji leasingu wynikającej z MSSF 16.

Definicja leasingu w MSSF 16 stanowi nowy test pozwalający określić, czy umowa jest umową leasingu lub zawiera komponent leasingowy. Zgodnie z par. MSSF 16.9 na moment zawarcia umowy jednostka ocenia, czy umowa jest umową leasingu lub zawiera leasing, czyli czy umowa przekazuje kontrolę nad prawem do korzystania ze zidentyfikowanych aktywów przez określony czas w zamian za wynagrodzenie.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 4/2019 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 4/2019.