Mariola Kotłowska
specjalista ds. budżetu i controllingu

Każde przedsiębiorstwo w ramach prowadzonej działalności podejmuje wiele decyzji. Proces ten należy rozumieć jako sekwencję czynności prowadzącą do wyboru najlepszej z dostępnych możliwości. Podejmowanie kluczowych decyzji, wspierających działalność przedsiębiorstwa, wymaga zastosowania odpowiednich systemów pomiaru. Podejście to jest niezwykle istotne w przypadku przedsiębiorstw ciepłowniczych, działających na rynkach regulowanych, w ramach których znaczący wpływ mają regulator, grupy nacisków oraz społeczność lokalna, na terenie której funkcjonuje przedsiębiorstwo ciepłownicze.

Istota pomiaru dokonań

System pomiaru dokonań to narzędzie komunikacji między poszczególnymi szczeblami decyzyjnymi w jednostce w celu przekazania odpowiednich danych. Wynikiem ich transformacji są informacje finansowe oraz niefinansowe, które pozwalają na efektywne zarządzanie procesami, alokację zasobów, projektowanie optymalnej struktury przedsiębiorstwa oraz określenie planów jego funkcjonowania. Niezbędne jest jednak określenie w przedsiębiorstwie odpowiednich procedur pomiaru dokonań, zakresu niezbędnych danych, sposobu przekazywania informacji, terminów oraz osób odpowiedzialnych za pomiar.

System pomiaru dokonań składa się z trzech podstawowych elementów:
❙❙ pozyskiwania danych,
❙❙ wyznaczania mierników,
❙❙ raportowania dokonań.
Na system ten oddziałuje otoczenie, do którego można zaliczyć pracowników, regulatora, społeczność lokalną oraz akcjonariuszy/udziałowców.

Wskazane grupy interesariuszy są niezwykle istotne w działalności jednostek gospodarczych ze względu na coraz powszechniejsze podkreślenie w strategii przedsiębiorstwa istoty społecznej odpowiedzialności biznesu. Poza tym każda jednostka funkcjonuje w środowisku, w którym przepisy prawne odgrywają dużą, o ile nie przeważającą rolę związaną z jej działaniem. W związku z tym przedsiębiorstwa powinny analizować:
❙❙ niezgodność podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami prawnymi,
❙❙ wpływ zmian przepisów prawa na działania przedsiębiorstwa i możliwe utrudnienia,
❙❙ zakres przestrzegania wewnętrznej polityki przedsiębiorstwa (głównie związanej z zarządzaniem ryzykiem),
❙❙ skutki braku wpływu na zmiany przepisów prawnych oraz opinii publicznej,
❙❙ możliwe zagrożenia związane z nieterminowym wprowadzeniem wewnętrznych uregulowań przedsiębiorstwa zgodnych z wprowadzanymi regulacjami prawnymi.
Kwestie te są kluczowe w przypadku prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwa ciepłownicze.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 4/2017 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 4/2017.