Michał Chalastra
konsultant i wdrożeniowiec reprezentujący firmę Nord Controlling z Gdyni, a także wykładowca controllingu na Uniwersytecie Gdańskim

Opracowanie to jest kolejną częścią cyklu (patrz: nr 3/2015, nr 4/2015) prezentującego narzędzia, które można wykorzystać przy tworzeniu rachunku cyklu życia produktu.
W celu uproszczenia prezentowanych zagadnień zostały zmienione takie dane, jak ceny, ilości czy koszty jednostkowe.

Prezentowane w tej części cyklu przedsiębiorstwo produkcyjne planuje rozpoczęcie wytwarzania wyrobu przeznaczonego dla indywidualnych nabywców. W tym celu oszacowano przewidywane wartości następujących pozycji:
❙❙ koszty przedsprzedażowe,
❙❙ koszty jednostkowe, ceny, ilości i wyniki finansowe z fazy sprzedaży właściwej,
❙❙ koszty oraz przychody fazy posprzedażowej.

W fazach występujących przed sprzedażą właściwą nakłady podzielono na część związaną z badaniem i rozwojem oraz wprowadzeniem produktu na rynek. W zakresie badania i rozwoju ujęto takie pozycje, jak: opracowanie dokumentacji, próby techniczne czy uzyskanie atestów i certyfikatów. W fazie wprowadzenia produktu na rynek zaplanowano wyłącznie nakłady na promocję. Działania wykonane w każdej z tych faz można podzielić na pojedyncze zadania zgodnie z regułami zarządzania projektami. Czynnikami, według jakich wydzielono te zadania, są:
❙❙ istotność kosztów,
❙❙ zakres odpowiedzialności – jednostka organizacyjna wykonująca zadanie,
❙❙ czas realizacji pojedynczych projektów.

W ciężar kosztów tych faz ujęto tylko nakłady bezpośrednie. Nie doliczano do nich kosztów pośrednich zarówno
wydziałowych produkcji podstawowej, jak i ogólnego zarządu. Rozwiązanie takie wynika z następujących czynników:
❙❙ uzyskania informacji o kosztach bezpośrednich realizowanych zadań o wartości nieobciążonej kosztami pośrednimi,
❙❙ nierozliczania na działalność kosztów pośrednich działów administracyjnych zaliczanych do kategorii kosztów ogólnego zarządu w prowadzonym rachunku kosztów.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 2/2016 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 2/2016.