Justyna Bartela
Główna księgowa, trener szkoleniowy, zajęła pierwsze miejsce w konkursie Lider Księgowości 2017

Kreatywna księgowość, błędy w sprawozdaniach finansowych to hasła, które wzbudzają ambiwalentne emocje oraz rozbudzają wyobraźnię. Często z tymi zagadnieniami spotykamy się w prasie i telewizji, gdy słyszymy o skandalach finansowych o zasięgu lokalnym oraz tych znanych na całym świecie (Enron, Worldcom, Parmalat, Amber Gold). Metaforycznie kreatywna księgowość wpływająca na sprawozdanie finansowe utożsamiana jest z magicznymi sztuczkami, które poprawiają wyniki finansowe. Jednak jak to się faktycznie dzieje?

Początek roku jest okresem wzmożonego zaangażowania i prac związanych z realizowaniem szeregu obowiązków rachunkowych i podatkowych. To czas na składanie deklaracji rocznych oraz na zamykanie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych. Jest to trudny okres z uwagi na obowiązek realizowania równolegle bieżącej obsługi rachunkowo-podatkowej. Te okoliczności to pierwszy krok do popełnienia błędów w sprawozdaniach finansowych, choć ich ostateczne pochodzenie może być różne.

Na wstępie warto przypomnieć, że podstawowymi elementami sprawozdania są bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. W przypadku jednostek zobowiązanych do corocznego badania sprawozdań finansowych do zakresu sprawozdania finansowego wchodzi dodatkowo rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym (pod warunkiem że jednostka nie korzysta z uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro i małych).

Sprawozdanie finansowe stanowi uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i majątkowej jednostki. Celem sprawozdania finansowego jest dostarczanie informacji o wynikach jednostki oraz zachodzących zmianach w jej efektywności finansowej i przepływach pieniężnych, które są użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu przez nich decyzji o charakterze ekonomicznym, np. czy inwestować w zakup akcji/udziałów, czy udzielić finansowania itp. Sprawozdanie finansowe stanowi również podstawę do oceny kierownictwa jednostki za zarządzanie powierzonym majątkiem. Tym samym patrząc na rolę sprawozdania finansowego, widzimy, jak ważne jest jego prawidłowe sporządzenie w celu uniknięcia wprowadzania w błąd interesariuszy.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 5/2020 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 5/2020.