Agata Haręża
Finansista, długoletni Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
w firmach produkcyjnych i inżynieryjnych

Analizowane w tym artykule przedsiębiorstwo zdecydowało się na wdrożenie rachunku kosztów działań, ponieważ poświęca on szczególną uwagę zasadom kalkulacji kosztów pośrednich. Wprowadzenie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie umożliwiło m.in.: uzyskanie rzetelnych informacji niezbędnych do podjęcia prawidłowych decyzji, skupienie się na realizacji usług o najwyższej rentowności oraz koncentrację na najważniejszych klientach.

Rachunek kosztów działań ABC umożliwił przedsiębiorstwu szczegółową analizę kosztów działań, głównie
z obszarów okołoprodukcyjnych. Pozwolił ponadto na redukcję kosztów poprzez wprowadzenie udoskonaleń lub całkowitą ich eliminację (np. outsourcing).

Koncepcja ABC kładzie nacisk na dobre rozpoznanie przyczyn powstawania kosztów pośrednich oraz znajomość zachowania się tego typu kosztów. Zważywszy, że w długim okresie większość kosztów pośrednich wytworzenia nie jest stała, należy poznać czynniki, które powodują, że koszty te zmieniają się w czasie. W koncepcji ABC wyraźnie odróżnia się zasoby nabyte od zasobów produkcyjnych zużytych w procesie gospodarczym. Koncepcja ABC mierzy zmiany wysokości zużycia zasobów. Koszty w ostatecznym efekcie są ponoszone w celu wytworzenia lub sprzedaży produktów, ale nie produkty bezpośrednio, lecz działania są przyczyną ich powstawania.

Wdrożenie rachunku kosztów działań

Prace nad wdrożeniem rachunku kosztów działań rozpoczęto od audytu spółki. Audyt obejmował:
❙❙ rozpoznanie podstawowych usług realizowanych w spółce, podstawowych klientów i głównych dostawców,
❙❙ analizę struktury organizacyjnej wraz z określeniem grup pracowników,
❙❙ rozpoznanie zasobów przedsiębiorstwa,
❙❙ określenie procesów realizacji zamówienia,
❙❙ analizę ewidencji księgowej kosztów i przychodów.

Usługi realizowane przez spółkę są bardzo zróżnicowane. Większość z nich ma cechy indywidualne, różny czas trwania i odmienny wynik finalny. Na potrzeby decyzyjne wyróżniono kluczowe rodzaje realizowanych umów, a mianowicie sprzedaż usług:
❙❙ serwisowych,
❙❙ remontowych,
❙❙ inwestycyjnych.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 2/2017 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 2/2017.