Stefan Olech
Akademia Controllingu Grupy ODiTK w Gdańsku

Obecne trendy w funkcjonowaniu światowego biznesu – a w konsekwencji także w controllingu – to przede wszystkim robotyzacja i digitalizacja, dążenie do zachowania równowagi między ekonomicznymi, ekologicznymi, socjalnymi i społecznymi celami przedsiębiorstwa. Wymagają one od controllerów nowych zasobów wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Konsekwencją zmian zachodzących w światowej gospodarce jest m.in. funkcjonowanie controllingu jako wszechstronnego, systemowego i ciągłego wspomagania zarządzania.

Pośród innych wyraźnych trendów rozwojowych controllingu na szczególną uwagę zasługują m.in.:
● postępująca internacjonalizacja controllingu – Internationaler Controller Verein e.V. (Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów), Regionalne Koła Controllingu ICV, International Group of Controlling (Międzynarodowa Grupa Controllingu), kongresy controllerów w wielu krajach Europy, bieżąca współpraca między firmami prowadzącymi szkolenia controllingu w krajach europejskich – umożliwiająca międzynarodowy transfer wiedzy i wymianę praktycznych doświadczeń;
● klasyfikacja i standaryzacja wiedzy, umiejętności i kompetencji controllerów połączona z jej internacjonalizacją.

Wyzwania controllingu XXI wieku

Controller powinien funkcjonować w organizacji jako zapłon i moderator zmian. Wyzwania, przed którymi stoi nowoczesny controlling, to m.in.:
● kodyfikacja i usprawnianie procesów controllingu,
● automatyzacja – co najmniej częściowa – planowania i raportowania,
● radykalna poprawa przejrzystości danych i procesów,
● wzmocnienie roli controllera jako partnera biznesu,
● zmiana kluczowego profilu wymagań controllera z analityczno-reaktywnego na strategiczno-proaktywny,
● wizyty domowe controllerów na stanowiskach pracy menedżerów i pracowników wykonawczych,
● konstrukcja, pielęgnowanie i racjonalizacja kalendarza controllera,
● rozwój pracy zespołowej controllingu (konferencje planowania strategicznego, konferencje budżetowe, okresowe, np.: kwartalne – konferencje porównujące wykonanie z planem),
● wzmocnienie roli zarządu i menedżerów we wdrażaniu i funkcjonowaniu controllingu.

W celu kontynuacji trendów controllingu oraz sprostania wyzwaniom controllingu XXI wieku controllerom potrzebne są: wiedza, nowe umiejętności i kompetencje.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 3/2019 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 3/2019.